Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WoW! Graphics
Artikel 1: Definities­
Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Wow! Graphics: verder te noemen de ontwerper/de ontwerpstudio die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Toeleverancier: produktiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door de ontwerpstudio voortvloeiende uit de opdracht
als bedoeld onder a; d. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp
van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of
andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slecht bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
Lid 1: Algemene (inkoop)voorwaarden van cliënt worden door de leverancier uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien de cliënt naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een tot de leverancier gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.
Lid 2: Indien enige bepaling van deze algemene voor­waar­den nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voor­waarden volledig van kracht blijven en zullen de ontwerpbureau en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Lid 3: De toepassing van artikel 6:254 lid 1 BW is nadruk­kelijk uitgesloten.

Offerte, overeenkomst en bevestiging
Artikel 3: Prijsopgave
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de ontwerpstudio. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de ontwerpstudio zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.
Artikel 4: Schriftelijke bevestiging
Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en gesigneerd aan de ontwerpstudio te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden
begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerpstudio en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door de ontwerpstudio zijn bevestigd.
Lid 1: Opopdrachtgever staat er voor in dat de werknemer die namens haar de aanbieding aanvaardt tekenings­bevoegd is. Alle door deze werknemer gedane (rechts)handelingen binden cliënt.
Artikel 5: Meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureau’s op de hoogte te stellen. Op verzoek van de
ontwerpstudio dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te
delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.
De uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6: Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerpstudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens/benodigde materialen.
Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers
Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging op openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De ontwerpstudio houdt zich voor de
uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerpstudio, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te
komen vergoeding afspreken. Wanneer de ontwerpstudio opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.
Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
Artikel 9: Termijn van levering
Een door de ontwerpstudio opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De ontwerpstudio is, ook bij een opgegeven
termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de ontwerpstudio in gebreke heeft gesteld.
Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht
Artikel 10: Auteursrecht, reproduktierecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en defi nitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van
het produkt, komen toe aan de ontwerpstudio. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening,
model, plan of concept, blijven deze rechten bij de ontwerpstudio.
Artikel 11: Auteursrechthebbende
De ontwerpstudio garandeert dat het geleverde door of vanwege de ontwerpstudio is ontworpen, dat de ontwerpstudio geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor
onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
Artikel 13: Naamsvermelding
De ontwerpstudio is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het
werk zonder vermelding van de naam van de ontwerpstudio openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de ontwerpstudio dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool ® met
de naam van de ontwerpstudio en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ©, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ontwerpstudio/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

Artikel 14: Eigendom bij de ontwerpstudio
Zolang geen nadere afspraken tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerpstudio aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van de ontwerpstudio. Van deze zaken zal, op de binnen de ontwerpstudio aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan de ontwerpstudio daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Gebruik en licentie
Artikel 15: Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerpstudio, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en
verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.
Artikel 16: Ruimer gebruik Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.
Artikel 17: Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerpstudio veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. De ontwerpstudio kan deze toestemming niet onthouden indien dat
in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door het gewenste wijziging de ontwerpstudio als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke
door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.
Artikel 18: Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerpstudio de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Artikel 19: Bewijsmateriaal
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos een aantal exemplaren van het (verveelvoudigde) ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

Honorarium
Artikel 20: Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 21: Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien de ontwerpstudio door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze
werkzaamheden apart worden gehonoreerd.
Artikel 22: Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen
en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.
Betalingsvoorwaarden
Artikel 23: Betalingverplichting
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde Bedragen voor levering te betalen of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door de ontwerpstudio nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 115,00.
Artikel 24: Periodieke betalingen
De ontwerpstudio heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid inrekening te brengen.
Artikel 25: Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de ontwerpstudio binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen
wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
Herroepen en beëindigen opdracht
Artikel 26: Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de ontwerpstudio zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
Artikel 27: Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de ontwerpstudio bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slecht worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
Artikel 28: Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van, van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de ontwerpstudio redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ontwerpstudio het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder
dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten
aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerpstudio redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft
de ontwerpstudio, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid
Artikel 29: Aansprakelijkheid
De ontwerpstudio kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever,
overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
De ontwerpstudio kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door de ontwerpstudio aangereikte fotomateriaal - dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal - waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De ontwerpstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (produktiebedrijven).
Artikel 30: Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de ontwerpstudio voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de ontwerpstudio toekomende honorarium.
Artikel 31: Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij
het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
Artikel 32: Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart de ontwerpstudio voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Artikel 33: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente
en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de ontwerpstudio door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Overige bepalingen
Artikel 34: Andere voorwaarden.
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de ontwerpstudio niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover de ontwerpstudio de toepasselijkheid van dergelijke
voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.
Artikel 35: Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement
waar de ontwerpstudio is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereen­komsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) wordt niet uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 36: Wijzigingen in de voorwaarden
De ontwerpstudio is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van de ontwerpstudio. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door de ontwerpstudio van de eerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij de ontwerpstudio dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van de ontwerpstudio gedurende die tijd gewijzigd zijn.

Get In touch

Linkedin

Like our page and send us message directly from our brand new Linkedin profile

Like our page